MUAFİYETLER

- Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki tasarım, yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için bu başvuruya, Antalya Teknokent’ten alınacak olan vergi mükellefinin bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belgeler de eklenir.

- Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış Tasarım, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Antalya Teknokent bünyesinde yer alan firmalarda çalışan AR-GE, Tasarım ve Destek personelinin çalışma saatleri, aylık olarak yönetici şirket tarafından retina okuma sisteminden alınan verilere göre hesaplanarak firmalara bildirilir. Firmalar personellerine ait bu verilere göre bilgi formunu hazırlayarak, firma yetkilisine ve mali müşavirlerine imzalatarak onaylatırlar. Onaylanmış 3 orijinal kopya Teknokent yönetimine sunulur. Antalya Teknokent beyan edilen süreyi ve personele ait bilgi formunu kontrol ederek imzalar. Islak imzalı bir nüsha Teknokent yönetimine teslim edilir. Bir nüsha firmada kalır ve bir nüsha da firma tarafından vergi dairesine teslim edilir.

- Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar.

- Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için;

KAMPÜS OLANAKLARI

Antalya Teknokent, Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer almaktadır. TGB’ miz Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerinde yer almaktır. Akdeniz Üniversitesi şehir kampüsüdür bu sebeple lojistik olarak bir çok avantaj sağlamaktadır.  Serbest Bölge ve Organize Sanayiye 30 dk mesafededir, hem ticari sahaya hem de şehir içinde olması Türkiye’deki birçok Teknokent/Teknoparktan konum olarak cezbedici özellik taşımaktadır. Ayrıca kampüs olanakları ve sosyal olanaklar Ar-Ge faaliyetlerinin daha verimli yürütebilmesini sağlamaktadır.  Bu olanaklar; 2 sosyal çarşı (Olbia ve Yakut çarşı çeşitli gıda, giyim, genel ihtiyaçların karşılanacağı firmalar ve banklar ATMler vardır) Akdeniz Üniversitesi Spor Tesislerine yakın olması, Teknokentimiz içerisinden üniversitenin sağladığı ring servisin geçmesi ulaşımı kolaylaştırıyor,  Teknokentimiz de faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına sosyal alanı olarak dinlenme alanları, özel otopark, kafeterya, temizlik ve özel güvenlik hizmeti verilmektedir.

kampus olanaklari

basvuru sag
mevzuat sag
olanaklar sag