KİRA SÖZLEŞMESİ PDF Yazdır e-Posta

 

 

 

AR-GE ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ

 

 

1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

 

 

 

Kiralayan

:

ANTALYA TEKNOKENT YÖNETİCİ VE İŞLETİCİ A.Ş.

 

 

 

Bu sözleşmede kısaca “ATEK” olarak adlandırılacaktır. ATEK, Ar-Ge alanlarının 2. maddede tanımlanan bölümlerini kiraya veren ve kirasını alan tüzel kişidir.

 

 

 

 


Kiracı : ………………………………………………………………………………………..........................................................

 

Bu sözleşme hükümlerine göre, Ar-Ge alanlarının 2. maddede tanımlanan bölümlerini kendi sorumluluğu altında 3. maddede belirtilen süre ile kirasını ödeyerek kullanacak tüzel kişidir.

 

Yukarıda yazılı ünvanlar ve adresler, tarafların yasal ünvanları ve tebligat adresleri olup, bu adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi birisi ünvan, adres ve sözleşmeyi bağlayan statü değişiklikleri olduğu takdirde bunu karşı tarafa en geç 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, yukarıda yazılı ünvan ve adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır.

 

 

2 - SÖZLEŞME'NİN KONUSU

 

Bu sözleşmenin konusu, Akdeniz Üniversitesinin maliki bulunduğu ve 30 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Antalya Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak belirlenen bölgenin ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla Akdeniz Üniversitesi tarafından Üst Kullanım Hakkı Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş. ye tahsis edilen ve bu sözleşmede kısaca “Ar-Ge Alanları” olarak adlandırılacak aşağıda tanımlanan alanın kiralanmasıdır.

 

Akdeniz Üniversitesi Kampusu TGB-1 Alanı Antalya Teknokent …………………….(…….. m²)

 

 

3 – KİRALANANIN DURUMU

 

Yukarıda tanımlanan kiralık alan, Kiracı tarafından boş ve sağlam olarak teslim alınmış olup, kiralanan alanın iç dekorasyonu ve kablolaması, bedeli kendilerine ait olmak üzere Kiracı tarafından yaptırılacaktır. Kiracı, kira süresi sonunda kiralananı tahliye ederken, kiraladığı tarihteki mevcut durum ve özelliklerine göre temiz ve sağlam olarak teslim etmekle yükümlüdür, kendi kullanımına göre yaptırdığı tadilat ve dekorasyonlar hicbir bedel ve masraf talep edilmeksizin, kiralanan eski haline getirilerek teslim edilecektir. Kiralananda, kiracı tarafından yaptırılan kablolar hiçbir bedel ve masraf talep edilmeksizin kiralananda bırakılacaktır.

 

4 - SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ

 

4.1. 12.03.2014 Tarihli Resmi Gazetenin 28939 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’nin 15. Maddesinin n fıkrasına göre ,.../..../2014 tarihinde başlayacak olup,Proje süresi sonu olan ................... tarihinde sona erecektir. Kiracı, kiraladığı yeri, aksine bir sözleşme tanzim ve imza edilmemiş ise, sözleşmenin bitiş tarihinde hiç bir şart ileri sürmeksizin teslim alındığı durumu ile tahliye etmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir

4.2.

Kiracı sözleşmeyi kira süresi dolmadan tek taraflı olarak fesih ve kiralanan alanı tahliye ederse, kira döneminin sonuna kadar olan aylara ait kira tutarı toplamını teminattan ayrı olarak ATEK’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

Kiracı kira süresi içinde, herhangi bir nedenle ve kendi isteği ile kiraladığı alanı tahliye etmeyi talep ederse, bu talebini yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren takip eden 3 (üç) aylık kira bedelini ATEK’e ödemekle yükümlüdür. Bu durumda kiracı peşin olarak kirasını ödemiş olduğu üç aylık dönemde kiralananda dilerse oturabilecek, üç ay sonunda kiralananı boş olarak teslim edecektir. Ancak kiracı oturmadığı halde üç ay müddetle kiralananı boş olarak tutup teslimden imtina edemez. Bu üç aylık süre içerisinde kiralayan kiralananı kiralamak isteyen üçüncü sahış, kişi ve kurumlara gösterebilir, kiracı bu duruma rıza göstermekle yükümlüdür.

 

Bu sözleşmenin bitiş tarihinden en az 3 (üç) ay önce, Kiracı, sözleşmenin yenilenmesi istemini yazılı olarak ATEK’e bildirebilir. Kiracı’nın, sözleşmenin devam etmesini istemesi ve ATEK’in da bunu uygun görmesi halinde, ATEK sözleşmeyi günün şartlarına göre gözden geçirerek yeni sözleşme yapacaktır. Anlaşamama durumunda Kiracı hiçbir hak talebinde bulunamayacak ve kiraladığı mekanı, sözleşme bitiminde hiçbir şart öne sürmeksizin tahliye edecektir.

 

5 – ÖDEMELER, ÖDEME ŞEKLİ VE GECİKMELER

 

5.1 – KİRA BEDELİ

Ar-Ge Ofisi aylık kira bedeli için KDV hariç ……………………… TL (…………………….. TL)’dir. Yıllık kira toplamı KDV hariç ………………………….. TL (…………………………… TL )’dir.

Kira bedelleri aylık olarak, ilgili ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş.’nin Türkiye İş Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesindeki 230229 nolu TL

 

(IBAN : TR690006400000162020230229)

hesabına yatıracaktır.

 

5.2 – İŞLETME VE YÖNETİM GİDERLERİ BEDELİ

Kiracı, kiralanan alanın bulunduğu binanın ortak alanlarına ait elektrik, su, iklimlendirme, metro ethernet hizmeti giderleri, ortak toplantı salonu, temizlik, çevre bakımı ve güvenlik giderleri karşılığında “İşletme Giderleri Bedeli”ni ATEK Yönetimine ödeyecektir. Kiralanan alanın bağımsız sayaçla tespit edilen elektrik giderleri, ATEK tarafından tahsil edilecektir. Telefon ve kiracıya ait özel giderler İşletme Giderlerine dahil değildir ve bu giderlerin ödenmesinden veya ödenmemesinin sonuçlarından ATEK sorumlu değildir.

 

İşletme Giderleri Bedeli, ilgili kalemlerin maliyetlerine bağlı olarak ATEK tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşletme Giderleri Bedeli, Kiracı tarafından her ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde Antalya Teknokent A.Ş.'nin Türkiye İş Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesindeki 230229 nolu

 

 

(IBAN : TR690006400000162020230229)

TL hesabına ödenecektir.


5.3- GECİKMELER

Özel hüküm bulunmayan hallerde her türlü ödemelerdeki gecikmelerde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, her ayın birinci gününden hesaplanmak üzere, Merkez Bankası’nın kısa vadeli krediler için uyguladığı reeskont faizi oranında gecikme faizi taahakkuk eder. İşlemiş gecikme faizi ile birlikte ödemenin 2 (iki) ay üst üste yapılmaması durumunda ayrıca ihtara gerek kalmaksızın, ATEK tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir ve Kiracı tarafından teslim edilmiş bulunan teminattan ayrı olarak icra yoluyla tahsil edebilir.

 

 

6 - SÖZLEŞMENİN DEVİR VE TEMLİKİ

 

Kiracı, bu sözleşme ile doğan hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini ATEK’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 

Sözleşmenin tarafı olan Kiracı’nın mevcut ortakları, sözleşme tarihinden sonra, şirketlerinde sahip oldukları hisselerini diğer kişilere devir etmek isterlerse, bu konuda ATEK'e bilgi vereceklerdir.

 

Kiralanan alan, şirket ortaklarının yarıdan fazla hissesine sahip oldukları araştırma geliştirme ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerine, yazılı başvurusu ATEK’in onayını almak koşulu ile tahsis edilebilecektir.

 

 

7 - KİRALANAN AR-GE ALANININ KULLANIM ŞEKLİ

 

Kiracı’nın esas faaliyeti Yazılım olacaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışırken faaliyet konusunun bir araştırma geliştirme projesi olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmeyecek, bu mekandaki ticari pazarlama ve diğer faaliyetlerin, AR-GE faaliyetine oranla yoğunluk kazanmasına karşı önlemler alınacaktır.

 

Kiracı teknokent içinde 6 aydan daha fazla bir süre herhangi bir AR-GE veya yazılım faaliyeti olmaksızın veya bu konularda projeler sunmaksızın ikamet etmeyi sürdüremez.

 

Bu konulardaki aksine davranışlarda ATEK, sözleşmeyi herhangi bir ihtara bağlı olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir ve kiralanan yerin tahliyesini isteyebilir.

 

 

8 - KİRACI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A – Çevre : Kiracı’nın kiralanan tüm mekanlardaki faaliyetlerinin çevre uyumlu olması zorunludur. Aksi görüldüğü ve bu konuda uyarı yapıldığı takdirde, Kiracı en geç 1 (bir) ay içinde gerekli tedbirleri alacak ve faaliyetlerini çevre uyumlu hale getirecektir.

 

B - Alt Kira : Kiralanan Ar-Ge Alanı, küçük ünitelere ayrılıp üniteler şeklinde veya tamamen başkalarına kiralanamaz.

 

C - Genel Esaslar : Kiracı, bu sözleşmede belirtilen amaçlar ve işler doğrultusunda çalışacak, Akdeniz Üniversitesi Kampusuna giriş ve çıkışlarda Üniversite yönetimince belirlenmiş veya ileride belirlenecek olan ve Kiracı faaliyetlerini engellemeyen genel ve özel kampus kurallarına ve ATEK'in belirlediği, Üniversite ile ilgili genel çalışma esaslarına, ortak mekan ve araçların kullanım kurallarına kesinlikle uyacaktır. Kiracı “ATEK İşletme Yönergesi” hükümlerine uymayı beyan ve taahhüt etmiştir.

 

D –Depolama ve Nakliye: Kiracı, kiralanan alanda fiziki depolama yapmayacak, ayrıca faaliyetlerini sürdürürken yerleşke içerisindeki trafiğin aksamaması için TIR ve kamyon gibi aşırı yüklü araçları kampusa sokmayacaktır. Zorunlu durumlar için Üniversite’nin izni alınarak nakliye yapılabilecektir.

 

E –İç Dekorasyon : Kiracı, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak, belirlenmiş ArGe Alanı’nı ATEK tarafından onaylanmış projeye göre kendisi dekore edebilecektir. Dekorasyonun proje ve detaylarında belirlenmeyen her türlü malzeme kullanımı ve imalat yönteminin seçimi için ATEK'in onayı mutlaka alınacaktır. Kiracı, dekorasyon çöp ve artıklarının kampus dışına çıkarılmasından sorumludur. Aksi halde bu işlem ATEK tarafından yapılarak ücret tahakkuk ettirilecektir. Kiracı, kiralananın tahliye ve tesliminde dekorasyon nedeniyle yaptığı tüm işlemleri masrafı kendisine ait olmak üzere eski hale getirecek ve kiralananı teslim aldığı şekilde sağlam ve temiz olarak kiralayana teslim edecektir.

 

F –Tadilat : Kiracı, kiraladığı alanda, ATEK'in yazılı onayı olmadıkça hiçbir değişiklik, tadilat ve ek yapamayacak, ortak mekanları işgal edemeyecek, binada uygulanan mimari tercihleri göz önünde bulunduracak, bakım ve onarımında bu tercihlere aykırı iç ve dış görünüşle ilgili değişiklikler gerçekleştirmeyecektir. Bu kapsamda, kiralanan alana takılacak hertürlü klima ve benzer sistem için ATEK onayı alınacaktır. Kiracı, kiralananı tahliye ve teslim ederken klima ve benzer sistemler için kiralanan alana yaptırdığı her türlü tesisatı ve kablolama işlemlerini hiçbir bedel talep etmeden kiralanana bırakacaktır.

 

G - Tanıtım : Kiracı, tanıtıcı tabelasını, ATEK'in tesbit ettiği yerde ve standartta asacaktır. Bunun haricinde Üniversitenin onayı olmadan, Akdeniz Üniversitesi Kampusu içerisinde hiçbir yerde tanıtıcı reklam, afiş, pano veya tabela asmayacaktır. Kiracı her türlü tanıtımında ve evrakında, ATEK ve Teknokent ile ilişkili unvan ve tanıtma işaretlerini kullanabilir. Üniversite ile ilgili unvan, logo ve tanıtım işaretleri Üniversiteden izinsiz kullanılmayacaktır.

 

H - Temizlik: Kiracı, kendi kullanım alanının temizliğinden ve masraflarından kendisi sorumlu olacaktır. Kiralanan temiz ve düzenli tutulacak, evcil hayvan beslenmeyecektir. Ortak alanların temizliğine riayet edilecektir, bu anlamda kiralananda oluşan çöp ve benzeri atık maddelerini ATEK’in belirleyeceği zaman ve saatlerde yine ATEK’in belirleyeceği bırakmak yükümlülüğündedir.

 

I - Güvenlik: Kiracı, kendi kullanım alanının güvenliğinden kendisi sorumlu olacaktır. Ayrıca, bina güvenliği için alınan diğer güvenlik önlemlerine uyacaktır. Kiracı, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, Kiracı’nın işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olacaktır. Kiracı kendi kullanım alanında, ortak alanlarda ve tüm üniversite kampusu içerisinde hiçbir türlü yasadışı malzeme bulundurmayacaktır. Bunlara ait sorumluluk Kiracıya aittir.

 

J - Sigorta: Kiracı, Ar-Ge alanı içinde kiraladığı yerde bulunan her türlü malzeme ve teçhizatın sigortalanmasından kendisi sorumlu olacaktır. Sigorta primleri kendisi tarafından ödenecektir.

 

K – Zarar ve Ziyan : Kiracı’nın veya personelinin Akdeniz Üniversitesi Kampusu içinde herhangi bir kaza veya kasıt sonucu uğrayacağı hasar ve zararlardan ATEK sorumlu tutulmayacaktır. Kiracı, kiraladığı alan veya ortak mekanlarda sebep olduğu ATEK tarafından re’sen tespit edilecek her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Kiracı ve personelinin, Akdeniz Üniversitesi Kampusu içerisinde hukuki ve cezai sorumluklarını doğuracak her türlü fiillerinden, Akdeniz Üniversitesi, ATEK ve iştiraklerinin, üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu fiillerden Kiracı ve personeli sorumludur.

 

Bu anlamda kiralanan alanda kullanımı yasaklandığı bildirilmiş olmasına rağmen (Sözleşme anında uyarı yapılmıştır.) kullanılan elektrikli aletlerden (elekrik sobası, buzdolabı, her türlü ısıtıcı, tüp veya elektrikle çalışan ocak vb.) doğacak yangın vb zararlardan üçüncü şahıslara ve ATEK’e karşı kiracı sorumludur.

 

L- Dış Etkinlikler : Kiracı tarafından, üniversite içinde üçüncü şahıslara verilecek Üniversite’nin ve Teknopark’ın amaç ve iştigal konuları ile ilgili alanlardaki hizmet ve etkinliklerde, öncelikle Üniversite ile işbirliği yapılacaktır.

 

M- Faaliyet Raporu : Kiracı, Yönetici Şirkete (kiralayan) her ay çalışan Ar-Ge personeli ile ilgili ve her üç ayda bir faaliyetleri ile ilgili ve kiralayan tarafından talep edilen raporları zamanında vermek zorundadır.

 

N - Faaliyete Son Verme : Kiracı’nın iflası, işi bırakması veya feshini istemesi halleri ile iştigal konusunu Teknopark ilkelerine aykırı şekilde değiştirmesi durumunda kira akdi sona erer. Bu durumda Kiracının ödenmeyen kira ve aidat borcu var ise yasal yollar izlenir.

 

O – Yöneticinin İhtarına Uyma : ATEK’in kiracıyı, yükümlülüklerini yerine getirmediği için ihtar etme hakkı vardır. Kiracı, ATEK’in bu kapsamdaki ihtarına derhal uymak zorundadır. Bir takvim yılı içerisinde yöneticiden iki haklı ihtar alan kiracının kira sözleşmesi kendiliğinden fesh olur.

 

Yukarıda sayılan yükümlülüklerin aksine davranışlarda ATEK, herhangi bir ihtara bağlı olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve kiralananın tahliyesini isteyebilir.

 

 

9 - ATEK'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

A - ATEK, Kiracı’nın günlük çalışmalarını aksatmadan sürdürebilmesi için, bedeli karşılığında, imkanlar elverdiği takdirde gerekli alt yapı hizmetlerini (elektrik, tesisat vb.) temin edecektir.

 

B - ATEK kiralanan alanın dış güvenliğini sağlamakla yükümlü olacaktır. Kiralanan alanın her türlü güvenlik sorumluluğu kiracıya aittir.

 

C - Kiracı, Akdeniz Üniversitesi Kampusu içerisindeki ticari firmaların hizmetlerinden yararlanabilecektir. Bu ilişkilerden ATEK hiçbir şekilde sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

 

D - Kiracı personeli; Akdeniz Üniversitesi personelinin kullanımına açık olan ve Akdeniz Üniversitesinin sağladığı akademik ve sosyal hizmetlerden (Sosyal ve sportif tesisler, kütüphane, kurs ve seminerler ve benzerleri), talep üzerine, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nün izni ve bu hizmetlerden ücretli olanlar için belirleyeceği ücret karşılığı, yararlandırılacaktır. Sınırlı kapasite ve aşırı talep nedeniyle Akdeniz Üniversitesinin getirebileceği sayısal sınırlamaları Kiracı kabul edecektir.

 

 

10 - SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

 

Bu kiralama sözleşmesinin giderleri ve fesih halinde doğan her türlü giderler Kiracı’ya aittir. ATEK bu nedenle yapacağı her türlü gideri Kiracıdan talep edebilir.

 

 

11 -

GÜVENCE VE CEZAİ ŞARTLAR

Kiracı, ATEK’in saptadığı tutardaki teminatı ATEK’e güvence olarak verecektir. Teminat nakit veya banka teminat mektubu olabilir. …… yılı içerisinde kiracı dilediği takdirde 2 (iki) aylık kira bedeli karşılığını nakit olarak teminat verecek veya dilediği takdirde 1 (bir) yıllık kira bedelini kesin teminat mektubu karşılığı teminat verecektir. Kiracı istenen teminatı ödemeden veya teminat mektubunu vermeden kiralanan alana taşınamaz. Halen kiracılık durumu devam edenler, bu sözleşmenin imzalanmasını takip eden 2 (iki) ay içerisinde yukarıda belirtilen teminatı ödemediği takdirde, sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesi talep edilecektir. Kiracı tek taraflı olarak, Kira, Genel Giderler ve Gecikme Cezaları borçlarının teminattan mahsup edilmesini isteyemez ve teminatını bu borçlara mahsup edemez.

 

ATEK sözleşme bitiminde, Kiracının bu sözleşme kapsamında doğan mali sorumluluklarını teminattan kesme hakkına sahiptir.

 

Teminat bedeli nakit olarak ödenmek istenirse, Antalya Teknokent A.Ş.’nin Türkiye İş Bankası Akdeniz Üniversitesi şubesindeki 230229 nolu hesabına

 

 

 

 

(IBAN : TR690006400000162020230229)

yatırılabilir.

 

Sözleşmenin ATEK tarafından feshedilmesi halinde Kiracı binayı derhal tahliye etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Her şekilde sözleşmenin feshedilmesinden sonra kiralanan alanın tahliyesinin gecikmesi halinde, tahliye işlemi gerçekleşene kadar aylık kira bedeli üzerinden %100 artırılarak kullanım bedeli tahakkuk ettirilir.

 

 

12- MÜCBİR SEBEPLER, YASAL DEĞİŞİKLİKLER

 

ATEK, mücbir sebeplerin varlığı halinde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve kiralanan alanın tahliyesini isteyebilir.

 

Bu sözleşmenin uygulanmasını etkileyen yasal değişikliklerden ATEK’e hiçbir şekilde sorumluluk yükletilemez.

 

 

 

13 -

SÖZLEŞME'NİN GEÇERLİLİĞİ

 

Bu sözleşme, tarafların imzalamasıyla geçerlilik kazanır.

 

14-KEFİL

 

Bu sözleşme ile ATEK’ten yer kiralayan firmanın imzaya yetkili müdürü veya şirket ortaklarından biri kira bedellerinin ödenmesi yönünden sözleşmeyi kefil olarak imzalayacaktır.

 

15 – ANLAŞMAZLIKLAR

 

Anlaşmazlık halinde, sözleşme ekleri de göz önüne alınarak, Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Bu sözleşme 15 asıl maddeden oluşmuş ve ekleri ile birlikte 2 (iki) nüsha halinde Antalya’da …../…../………. tarihinde düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

ANTALYA TEKNOKENT YÖNETİCİ VE İŞLETİCİ A. Ş.

 

 

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Genel Müdür

 

 

 

 

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

 

ŞİRKET SAHİBİ


 

 

KEFİL

 

 

 

 

 

Ek 1: Kiracı’nın imza sirkülerleri

Ek 2:Yetki belgeleri

Ek 3:Merkez Ticaret Sicilinden Alınmış Faaliyet Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİDİR

 

 

 

 

 

KİRACI :……………………………………….

 

 

KİRALAYAN :

 

 

 

 

 

Yukarıda adresi yazılı bulunan taşınmazda bir süreden beri kiracı olarak oturmaktayım. Söz konusu taşınmazı hiç bir hüküm istihsaline ve kanuni merasime, ihtarname keşidesine, tebliğ ve tebellüğe hacet kalmaksızın hiçbir alacak talebinde bulunmadan kayıtsız şartsız boş ve sağlam olarak mal sahibi veya kanuni vekiline yukarıda yazılı tarihte tahliye edip teslim etmeyi açık irademle kabul ve taahhüt ederim. Bu tarihte tahliye etmediğim veya edemediğim takdirde mal sahibinin veya kanuni vekilinin icra yoluyla tahliye ettirmeye yetkili olduğunu bu uğurda sarf olunacak bilcümle mahkeme, icra, avukat ve diğer masraflarının tamamen ban ait olacağını kabul ve taahhüt ederim ../../….

 

 

 

 

 

 

TAAHÜTTE BULUNAN KİRACI